ช่อวงแถวเดี่ยว (helicoids cyme)       เป็นช่อกระจุกด้าน […]